Paikalliset yhteisöt Etiopian Sodossa ja Humbossa (noin 300 km pääkaupungista Addis Abebasta etelään) ovat kehittäneet metsänistutushankkeen yhdessä World Visionin kanssa. Hankkeen tavoitteena on suojella Damota-vuoren rinteiden voimakkaasti rappeutunutta metsää ja lisätä uusien puiden istuttamista alueelle. Pitkän aikavälin tavoitteena hankkeessa on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen, vähentää tulvia ja hedelmällisen maaperän myötä lisätä maanviljelyn tuottavuutta.

Hankkeessa tärkeää on myös paikallisten yhteisöjen aktiivinen osallistuminen ja itsemääräämisoikeus. Damota-vuoren yhteisöissä asuvat ihmiset ovat suoraan vastuussa hankkeen toteutuksesta.  Hanke on erinomainen esimerkki yhteisöpohjaisesta metsänistutuksesta, joka lisää hiilidioksidin sitomista, biologista monimuotoisuutta ja sosiaalisia etuja alueella.

Nordic Offsetin kuvia hankevierailulta asiakkaiden kanssa huhtikuussa 2019:

Humbon ja Sodon alueen hankkeen kokonaispinta-ala on 3 227 hehtaaria ja hanke sitoo arviolta 1 052 183 tCO2e kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen on arvioitu hyödyttävän yli 50 000 paikallista.

Hankkeen ympäristöhyötyjä ovat mm.:

  • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen (mm. pirstaloituneiden metsäalueiden yhdistäminen ja lajien suojelu)
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilensidonta
  • Luonnonjärjestelmien palauttaminen
  • Eroosion torjunta ja tulvien vähentäminen
  • Vedenhankinnan turvaaminen ja maaperän suojelu

Hankkeen sosiaalisia hyötyjä ovat mm.:

  • Paikallisten yhteisöjen oman omistuksen ja hallinnon kehittäminen
  • Paikallisten yhteisöjen vähentyneet terveysriskit, parantunut ravitsemus ja lisääntynyt koulunkäynti
  • Maanviljelijöille järjestettävän karjankasvatuksen, metsätalouden ja luonnollisen uudistamisen koulutuksen kautta lisääntyvät mahdollisuudet tulojen monipuolistamiseen
  • Paikallisten pitkäaikainen ja oikeudenmukainen työllisyys (tähän mennessä luotu yli 2 000 työpaikkaa)
  • Parantunut infrastruktuuri (tiet, terveydenhoitotilat ja koulut)

Projekti tukee seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (UN Sustainable Development Goals):

Sodon alueen hanke on yksi ensimmäisistä Gold Standardin alaisista maankäyttö- ja metsityshankkeista (Framework of Land use and Forests). Vuoden 2019 aikana Humbon hanke kävi läpi Gold Standard sertifioinnin ja hankkeen päästövähennysten todennusprosessi valmistui huhtikuussa 2020.

Lue lisää hankkeista Gold Standard -rekisteristä:

Kuvia hankkeesta (lähde World Vision Australia):