Täytä kestävyysraportointidirektiivin velvoitteet

Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi monille suomalaisille yhtiöille seuraavien vuosien aikana EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) myötä. Direktiivi luo raamit yritysten kestävyysraportoinnille eli sille, miten yritysten tulee jatkossa raportoida ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Tällöin yhtiöiden tulee laatia eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) mukainen kestävyysselvitys.

Vaikkei yhtiö täyttäisikään kestävyysraportointivelvollisuuden kokorajoja, saattaa ESRS-standardien edellyttämien kestävyystietojen laatiminen olla sille ajankohtaista, jos se toimii raportoivien yhteisöjen arvoketjussa tai tähtää uusille markkinoille. ESRS-standardit edellyttävät yritystä raportoimaan kaikista sellaisista kestävyysaiheista, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta olennaisia.

Nordic Offset tarjoaa asiakkailleen kestävyysraportoinnin kattavat asiantuntijapalvelut aina kestävyysraportoinnin olennaisuusanalyysistä ja vastuullistavoitteiden laatimisesta ilmasto- ja muiden kestävyysvaikutusten mittaamiseen ja lakisääteiseen ESRS-raportointiin asti.

Kestävyysraportointivelvollisille yhtiöille kyse on kirjanpitolain edellyttämästä, lakisääteisestä raportoinnista, johon liittyvät dokumentointi- ja laatuvaatimukset hallitsemme. Autamme kaikissa kestävyysraportoinnin vaiheissa.

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi on ESRS-standardien mukaisen kestävyysraportoinnin lähtökohta. Sen perusteella määräytyy, mitä tietoja kestävyysselvityksessä esitetään. Usein olennaisuusanalyysin tuloksia käytetään myös vastuullisuustavoitteiden ja vastuullisuusstrategian pohjana. Tämän takia sen laatiminen ammattitaitoisesti on erityisen tärkeää.

Kestävyysraportoinnin olennaisuusanalyysissä huomioidaan kaksinkertainen olennaisuus: sekä yhtiölle relevantit yhtiön kestävyysvaikutukset ulospäin (vaikutusolennaisuus) sekä yhtiön taloudelliseen asemaan, tulokseen ja kassavirtoihin vaikuttavat kestävyysriskit ja -mahdollisuudet (taloudellinen olennaisuus). Usein on suositeltavaa lähteä liikkeelle vaikutusolennaisuudesta, eli yhtiön kestävyysvaikutuksista ulospäin ympäristöön, yhteiskuntaan, yksilöihin ja yhteisöihin. Tämän jälkeen tarkastellaan, onko havaituilla kestävyysvaikutuksilla myös taloudellista vaikuttavuutta yritykseen tai havaitaanko muita kestävyysseikoista johtuvia taloudellisia vaikutuksia.

Olennaisuusanalyysi aloitetaan yrityksen kestävyyskontekstin kartoittamisella. Kestävyyskontekstiin vaikuttavat sekä yhtiö- että toimialakohtaiset tekijät ja sidosryhmien odotukset. Olennaisuusanalyysin lopputuloksena on yritykselle olennaisten kestävyysaiheiden listaus, joiden perusteella ESRS-selvityksessä raportoitavat tiedot määrittyvät.

Kun yhteisön kahdensuuntaiset kestävyysvaikutukset on arvioitu ja olennaiset kestävyysvaikutukset arvotettu ja identifioitu, tulee raportoinnissa noudattaa ESRS-standardien vaatimuksia. Raportoinnin lakisääteisyys ja varmennuksen kohteena oleminen tarkoittaa myös analysoinnin ja dokumentoinnin osalta korkeampia vaatimuksia. Kestävyysraportointisääntelyn asiantuntijamme avustavat asiakkaita myös laatuvaatimukset täyttävän dokumentoinnin ja raportoinnin laatimisessa.

Haluatko kuulla lisää olennaisuusanalyysistä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

ESRS-eroanalyysi

Kun olennaisuusanalyysin perusteella on selvitetty yhtiölle olennaiset kestävyysaiheet, tarkastellaan ESRS-standardien perusteella yhtiölle pakolliset raportoitavat tiedot.

Ymmärrämme raportointivalmiuden edellytykset ja autamme asiakkaita arvioimaan tarvittavia tietoja, tietojen johtamiseen ja laatimiseen liittyviä prosesseja ja kontrolleja sekä dokumentointikäytänteitä.

ESRS-eroanalyysissä verrataan yhtiöllä jo olemassa olevia tietoja ESRS-raportointiin tarvittaviin tietoihin eli kartoitetaan puuttuvat tiedot. Tietojen lisäksi arvioidaan raportointivalmiutta myös prosessien, kontrollien, järjestelmäympäristön, toimintatapojen, kestävyysmittareiden ja -tavoitteiden asettelun sekä dokumentoinnin osalta. Näiden kaikkien osa-alueiden tulee olla kunnossa, jotta voidaan tuottaa CSRD:n tiedon laatuvaatimukset täyttävää kestävyystietoa.

Eroanalyysiin kuvataan puuttuvien tietojen johtamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja suunnitelma. Samalla voidaan laatia kuvaukset muustakin, jo olemassa olevasta tiedosta, jota ESRS-raportoinnissa käytetään.

Haluatko oppia lisää eroanalyysistä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

ESRS-kestävyysselvityksen laatiminen

Kestävyysraportointidirektiivi asettaa viitekehyksen kestävyysraportoinnille, mutta tarkemmat vaatimukset tulevat ESRS-standardeista.

Hallitsemme syvällisesti ESRS-standardien vaatimukset ja autamme luomaan ESRS-selvityksen luonnoksen olennaisuusanalyysin perusteella. Arvioimme myös tietojen riittävyyttä ja mahdollisten yhtiökohtaisten tietojen tarpeellisuutta.

Kestävyystiedot tulee esittää yhtenä kokonaisuutena yhtiön toimintakertomuksessa. Tietovaatimuksista, tietojen ryhmittelystä ja linkityksestä on tarkat vaatimukset ESRS-standardeissa. Lähtökohtaisesti periaatteena yhtiölle olennaisten kestävyysseikkojen ja niistä aiheutuvien vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien raportointi.

Aihekohtaisten standardien (12 kpl) perusteella esitettävät tiedot määräytyvät olennaisuusanalyysin perusteella. Tietoja tulee vielä täydentää yhteisökohtaisille tiedoilla jos ESRS-standardi ei kata yhtiölle olennaista kestävyysseikkaa riittävästi tai ollenkaan

Taksonomia-asetukset 8 artiklan säännösten mukaisesti annetut tiedot tulee sisällyttää ympäristöosuuteen.

Kestävyysselvityksessä esitettävien tietojen tulee olla johdonmukaisia yhtiön muun raportoinnin, kuten tilinpäätösraportoinnin kanssa. Tietojen suorista ja epäsuorista yhteyksistä (esim. päästöintensiteetti) tulee antaa tietoa kestävyysselvityksessä, kuten myös tietojen liittymisestä toisiinsa.

Haluatko laatia kestävyysselvityksen? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Kestävyysraportointidirektiivin ilmastovastuun vaatimuksiin vastaaminen

Nordic Offsetin hiilijalanjäljen laskenta noudattaa kasvihuonekaasupäästöjen protokollan laskentastandardeja, jolloin tulokset ovat suoraan EU:n kestävyysraportointidirektiivin raportointivelvoitteiden (E1-6) mukaiset. Hiilijalanjäljen laskentapalvelumme sisältää päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisen ja niihin liittyvät ehdotukset päästöjen vähentämiseen. Toteutamme myös Science Based Targets -aloitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaista päästövähennystavoitteiden suunnittelua, jolloin yrityksesi ilmastovastuutyö on linjassa kestävyysraportointidirektiivin E1-4 vaatimuksien kanssa.

Asiantuntijoillamme on kokemusta laaja-alaisista vastuullisuusasioiden arvioinneista (ESG-arvioinnit), joten voimme tarvittaessa räätälöidä palvelumme tukemaan vaatimuksia liittyen muihin ympäristöteemoihin sekä sosiaaliseen vastuuseen ja kestäviin hallintotapoihin.

Haluatko kuulla lisää kestävyysraportointidirektiivin tuomista velvoitteista? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.