Selvitä hiilijalanjälkesi

Hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä osa vastuullista toimintaa. Hiilijalanjäljen laskenta ja sen tulokset auttavat hahmottamaan oman ilmastovastuun lähtötilanteen, asettamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja suunnittelemaan konkreettiset päästövähennystoimet tavoitteeseen pääsemiseksi. Hiilijalanjäljen laskenta on keskeisessä roolissa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin vastaamisessa.

Hiilijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa lähes mille vain, mutta yleisimpiä tarkastelun kohteita ovat yritykset ja organisaatiot sekä tuotteet ja palvelut.

Nordic Offset toteuttaa hiilijalanjäljen laskennan asiantuntevasti ja laadukkaasti lukuisien eri laskentaprojektien kokemuksella. Toteutamme jokaisen asiakastyön kansainvälisten standardien ja ohjeiden sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi autamme päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisessa ja ilmastovastuullisen viestinnän toteuttamisessa.

Yrityksen hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjälki kertoo toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eli negatiivisen ilmastovaikutuksen. Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta on standardoidu menetelmä selvittää omasta toiminnasta ja arvoketjusta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Laskentaa, sen rajausta ja raportointia ohjaa kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetyin laskentaohje kasvihuonekaasupäästöjen protokolla (Greenhouse Gas Protocol) sekä sen eri standardit.

Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan tulee sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti pakolliset scope 1 ja scope 2 -päästöt, jotka syntyvät mm. polttoaineen käytöstä ja ostoenergian tuotannosta. Nykyisin suositeltua on myös tarkastella vapaaehtoisten scope 3 -päästöjen osalta merkittävimmiksi tunnistettuja muita epäsuoria päästölähteitä, jotka eri toimialoilla voivat olla merkittävyydeltään erilaisia. Kasvihuonekaasupäästöjen protokolla määrittää laskentaohjeet myös scope 3 -päästökategorioille, joita ovat esimerkiksi raaka-aineiden hankinta, logistiikka, jätteet, liikematkustus ja investoinnit.

Yrityksen hiilijalanjälki lasketaan tyypillisesti yhden vuoden ajalta ja laskennan tulos esitetään hiilidioksidiekvivalenteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasut on yhteismitallistettu samaan raportointiyksikköön. Laskenta toistetaan tyypillisesti vuosittain, jotta hiilijalanjäljen kehitystä voidaan seurata.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on joillekin toimialoille pakollista ja joillekin vielä toistaiseksi vapaaehtoista. Kiristyvä lainsäädäntö ja uudet säädökset kirittävät kuitenkin kaikkia yrityksiä yhä ilmastovastuullisempaan toimintaan. EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) edellyttää pian pörssiyritysten lisäksi sekä isoja että pk-yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan direktiivin mukaisesti. Tämän myötä raportointivaatimukset kohdistuvat myös yhä pienempiin yrityksiin alihankintaketjuissa. Näin ollen varautuminen vaatimuksiin kannattaa aloittaa myös pienemmissä yrityksissä toimialasta riippumatta jo nyt.

Nordic Offsetin hiilijalanjäljen laskentapalvelu

Jotta hiilijalanjäljen laskennan rajaus, lähtötietojen keräys ja itse laskenta on toteutettu alusta asti oikein, kannattaa avuksi ottaa kokenut asiantuntija. Nordic Offset on laskenut lukuisien eri yritysten hiilijalanjäljen ja auttanut eri toimialoilla toimivien asiakkaiden päästöraportoinnin haasteissa.

Nordic Offsetin hiilijalanjäljen laskentapalvelu on selkeä ja kustannustehokas kokonaisuus, jossa asiakkaan työtaakka on minimoitu. Toteutamme hiilijalanjäljen laskennan asiantuntevasti, tarkasti ja laadukkaasti standardien mukaisesti. Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi noudattaa mm. seuraavia standardeja ja ohjeistuksia:

  • Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard)
  • Greenhouse Gas Protocol: The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (EU directive 2022/2464)
  • GRI Standards (GRI 305: Emissions 2016)
  • Toimialakohtaiset tarkentavat ohjeet

Hiilijalanjäljen laskennan lopputuloksena tuottamamme raportti sisältää kaikki tärkeät tiedot dokumentoituna aina lähtötietojen analyysistä kattaviin tulossivuihin sekä konkreettisiin päästövähennystoimenpiteisiin ja kehitysehdotuksiin. Unohtamatta selkeää ja visuaalista esitysmuotoa.

Nordic Offsetin toteuttaman hiilijalanjäljen laskennan tulokset sopivat sellaisenaan osaksi yrityksen vastuullisuusraportointia. Tulosten raportointi on yhteneväinen niin GRI-raportointikäytäntöjen kuin Euroopan unionin uuden kestävyysraportointidirektiivin kanssa. Monipuolisen raportin sisältöä voi sellaisenaan hyödyntää yrityksen omassa viestinnässä ja hiilijalanjäljen laskentapalveluumme kuuluu aina myös viestinnän tuki. Lisäksi kokeneet asiantuntijamme ovat käytössäsi läpi projektin.

Toteutamme myös yrityksen hiilijalanjäljen laskennoille verifiointeja.

Haluatko saada selville hiilijalanjäljen? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Katso case-esimerkkejä toteuttamistamme hiilijalanjäljen laskennoista.

Tuotteen hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta on menetelmä tarkastella tuotteen elinkaaren eri vaiheista syntyvää ilmastovaikutusta. Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan omista prosesseista ja hankintaketjusta syntyvät päästöt. Se toimii relevanttina mittarina arvoketjun ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa tuotesuunnitteluun tuotteen kehittämiseksi yhä vähäpäästöisemmäksi. Tämä tuo mukanaan usein myös kustannussäästöjä. Kun tuotteen hiilijalanjälki on selvillä, voidaan sen ilmastohyödyistä viestiä myös sidosryhmille luotettavasti ja läpinäkyvästi.

Tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta laajempi versio on tuotteen elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaariarviointi tuottaa tulokset hiilijalanjäljen lisäksi useista eri ympäristöindikaattoreista, joita ovat erimerkiksi happamoituminen, rehevöityminen, vedenkäyttö ja luonnonvarojen ehtyminen. Elinkaariarviointi on standardoitu menetelmä, joka perustuu ISO 14040 ja ISO 14044 standardeihin.  Arvioinnissa voidaan tarkastella joko tuotteen kaikkia elinkaaren vaiheita (ns. cradle-to-grave LCA) tai pelkästään tuotteen valmistusvaihetta (ns. cradle-to-gate LCA).

Elinkaariarvioinnin tulokset voi niin halutessaan raportoida ympäristötuoteselosteeseen (Environmental Product Declaration, EPD). Ympäristötuoteseloste on standardimuotoinen dokumentti, jota ohjaa standardi ISO 14025. Lisäksi sen laatimisessa tulee huomioida toimialakohtaiset standardit (esim. rakennustuotteille standardi EN 15804) ja tuotekohtaiset tarkentavat ohjeet (ns. Product Category Rules, PCR).  Ympäristötuoteseloste voidaan verifioida ja tämän jälkeen julkaista eri päästötietokannoissa.

Nordic Offset on toteuttanut useita tuotteiden hiilijalanjäljen laskentoja, elinkaariarviointeja ja ympäristötuoteselosteiden laadintoja. Toimimme myös Rakennustietosäätiön hyväksymänä virallisena EPD-verifioijana.

Nordic Offsetin palvelu tuotteen hiilijalanjäljen selvittämiseksi

Tuotekohtaiseen palvelupakettiimme kuuluvat valitun standardin mukaisesti toteutettu mallinnus ja raportointi sekä asiakkaan viestinnän tuki. Toteutamme myös kolmannen osapuolen verifiointeja tuotteen hiilijalanjäljen laskennalle, elinkaariarvioinnille sekä ympäristötuoteselosteille.

Haluatko tietää mikä menetelmä sopii tuotteellesi parhaiten tai miten lähteä liikkeelle tuotteen ilmastovastuun kehittämisessä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Katso case-esimerkki toteuttamastamme tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta.

Muut hiilijalanjäljen laskennan palvelut

Toteutamme räätälöidysti hiilijalanjäljen laskennan myös esimerkiksi palveluille tai tapahtumille. Muita palveluitamme ovat:

  • Päästövähennystoimien ja -tavoitteiden suunnittelu
  • Päästöjen kompensointi eli kumoaminen sertifioiduin ilmastoyksiköin
  • Vastuullisuusviestinnän tuki
  • Hiilikädenjäljen ja luontojalanjäljen määritys